ข่าวสารและคลังสื่อ

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กันยายน 2562

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หน่วยงานส่วนกลางที่ถูกโจมตีลำดับต้น 3 หน่วยงานคือ สถาบันการพัฒนาชุมชน สำนักงานเลขานุการกรม
และกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เยี่ยมชม12   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   18 กันยายน 2562