ข่าวสารและคลังสื่อ

หนังสือ ที่ มท 0405.3 /ว 1665 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจฯ ประจำปี 2562

กำหนดประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน (E-mail) ประจำปี 2562 ด้วยแบบประเมินออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://apps2u.cdd.go.th/gnsurvey/ ระหว่างวันที่ 7 – 23 สิงหาคม 2562 เพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ และกำหนดนโยบายด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน (E-mail)

จำนวนผู้เยี่ยมชม11   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   02 สิงหาคม 2562