ข่าวสารและคลังสื่อ

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กรกฎาคม 2562

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หน่วยงานส่วนกลางที่ถูกโจมตีลำดับต้น 3 หน่วยงานคือ กองคลัง สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และกองประชาสัมพันธ์ หน่วยงานส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดเลย และจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เยี่ยมชม8   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   24 กรกฎาคม 2562